• Telefon : +36 20 2150318
TAKTABÁJI "KÉK IBOLYA" ÓVODA
3926 TAKTABÁJ ALKOTMÁNY ÚT 39.

H Á Z I R E N D

OM: 202310
Hatályba lépésének ideje: 2018. 09. 01.

I.1. Általános információk

Az intézmény neve:Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda

Az intézmény OM azonosítója:202310

Az intézmény székhelye: 3926 Taktabáj Alkotmány út 39. Tel.:06-20-2150318

Az intézmény fenntartója: Taktabáj Község Önkormányzata

Az óvoda felvételi körzete: Taktabáj Község közigazgatási területe.

Az óvodai csoportok száma: 1

Az óvoda vezetője: Juhász Györgyné

I.2.Bevezető rendelkezések

I.1. A házirend célja:

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

I.2.A Házirend hatálya:

Szabályai kiterjednek az óvodával jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, és az intézmény közalkalmazottaira, valamint jogviszonyban nem álló minden olyan személyre, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül az óvodával.(szülők, testvérek, meghívott vendégek stb.) E szabályzat kiterjed a helyi Pedagógiai Program megvalósítását szolgáló óvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

I.3.A Házirend elfogadása:

A Házirendet az óvodavezető készíti el, majd a Nevelőtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Szülői Munkaközösségnek véleményezési joga van. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők számára ki kell hirdetni, meg kell ismertetni, hozzáférhetővé kell tenni. A házirendet nyilvánosságra kell hozni, és beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén át kell adni a szülőnek.

I.4.A Házirend tartalma:

Az óvoda házirendje tartalmazza a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját, valamint az óvoda munkarendjével, pedagógiai munkájával kapcsolatos rendelkezéseket. Továbbá tartalmazza az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét.

I.5.A Házirend érvényessége:

A házirend felülvizsgálata legalább kétévente szükségessé válik, még akkor is, ha erre nincs központi, illetve felsőbb rendelkezés. Az óvoda vezetőségének át kell tekintenie az éppen érvényes szabályzatot abból a szempontból, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, érvényesülnek-e az előírásai, eleget tesz-e az intézmény által kitűzött szabályozási célnak.

I.6.Az Óvoda Pedagógiai Programja:

Az óvoda a Pedagógiai Programja a szülők által szabadon megtekinthető. Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a Pedagógiai Programról, a Szervezeti és Működési szabályzatban meghatározottak szerint.

2

II.Az óvoda nyitva tartása, igénybevételének rendje

1.Az óvoda reggel 6.30 órától délután 16.30 óráig tart nyitva.

A gyülekezési idő 6.30 órától 9 óráig tart. Sem előtte, sem utána nem fogadunk érkező gyermekeket.

Nyári nyitva tartás ideje: A takarítási szünet kivételével az óvoda nyáron is nyitva tart reggel 7 órától délután 15 óráig. A szünet idejéről minden év február 15-ig tájékoztatást kapnak a szülők.

Nevelésnélküli napok felhasználásának elvei:

Összesen 5 nevelésnélküli nappal rendelkezünk a nevelési év során, melyeket szorgalmi időben továbbképzésekre, nevelési értekezletek tartására, pedagógiai konferenciákon való részvételekre, szakmai kirándulásokra és tapasztalatszerzésekre fordítunk.

Szünetekben a tanévnyitó és a tanévzáró értekezletekre vesszük igénybe.

A nevelésnélküli napok időpontjáról legalább egy héttel előbb kiértesítjük a szülőket.

2.Az óvoda igénybevételi rendje:

Az óvoda a harmadik életév betöltésétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (iskolaérettség), legfeljebb hét éves korig nevelő intézmény.

Abban az esetben vehető fel 3 évnél fiatalabb gyermek, ha a felvételt követő féléven belül betölti a harmadik életévét, szülő igazolja, hogy dolgozik, és az intézmény minden 3. életévét betöltött gyermek elhelyezését biztosította.

A 3.. életévét betöltött gyermek óvodába járása kötelező. Az 5 évesnél fiatalabb gyermek esetében a szülő felmentést kérhet az óvodai nevelésben való részvétel alól. A felmentést a védőnő és az óvodavezető beleegyezésével a jegyző adhat.

A gyermek igénybe veheti az óvodai ellátást, nevelést ha:

a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvodapedagógusnak.

ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra. (nem ingyenesen étkezés esetén)

3.Óvodai beiratkozás

Az óvodai beíratás ideje április 4. hete.

A beiratkozás a szülő és a gyermek személyes megjelenésével történik.

A beíratáshoz szükséges: gyermek magyar nyelvű anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, lakcímkártya, szülő személyi igazolványa, lakcím kártya, egészségügyi kiskönyv, orvosi igazolás.

Ekkor a szülők tájékoztatása történik, a gyermek adatai rögzítésre kerülnek. A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban értesítjük a szülőket.

4.Az elhelyezés megszűnése

Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. A gyermek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető tölti ki és küldi át a másik intézménynek.

A jegyző a Szülő kérelmére engedélyt ad a gyermek óvodából történő kimaradására.

A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

5.Az óvodába való érkezés illetve távozás rendje

A gyermekek felügyelettel érkezzenek, ill. távozzanak az óvodából. Ahhoz, hogy a gyermek egyedül közlekedjen a szülő írásbeli kérelme szükséges, melyben vállalja az úton történt eseményekért a felelősséget.

A gyermek felöltöztetése után kötelesek elhagyni az óvoda területét.

3

A szülők gyermekeiket ne kísérjék be az óvoda épületébe, ott csak a gyermekek és az óvoda dolgozói tartózkodhatnak, váltócipő használatával. Ezért fontos, hogy a gyermekek váltócipője mindig az óvodában legyen. Az érkezést ajtócsengővel jelezhetik, a jelzésre a dajka, illetve az óvónő átveszi/átadja a gyermeket.

III.Gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések

1.A gyermekek jogai /KNtv.46§(3)/

Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.

A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás...). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon.

A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.

A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez, művelődéshez való jogát.

A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.

A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó...), felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen használja.

Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

2.A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában

A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva.

A gyermekek csoportszobai, udvari váltóruháját, cipőjét egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. Kerülendő a műszálas, illetve túl merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő.

A gyermekek ruháinak jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. A ruhazsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló).

Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.

3.A gyermekek étkeztetése az óvodában

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata.

4

Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 48 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.

A gyermekek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda területén (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán...) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, mosdó) is nehezíti.

Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére nincs lehetőség.

Célszerű a gyermeket otthon megreggeliztetni, az óvodai tízórait pedig 9 óra körül fogyasztja el.

4.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a nevelési év alatt betegség esetén, hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást.

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve, napközben felmerülő magas láz csillapítására szolgáló készítmény. Allergia, asztma esetén a Szülő saját felelősségére behozhatja a gyermek gyógy készítményét, beadása csak indokot esetben! Ezen gyermekeknek célszerű a délutáni pihenés otthoni megoldása.

Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.

Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:

A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). A Szülőt minden esetben értesíteni kell!

Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű...) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé.. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ és a gyermekorvos felé, és fertőtlenítő takarítást végez.

A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje

Gondoskodnunk kell arról, hogy az óvodába járó gyerekek évente legalább egyszer belgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálaton vegyenek részt. A vizsgálatokat az óvoda orvosa és a védőnője végzi, mely a következőkből áll:

-Általános orvosi vizsgálat (szív, tüdő, garatvizsgálat, tartáshiba)

-Magasság- és súlymérés

-Mell körfogat és lúdtalp vizsgálat

-A nagycsoportban kötelezően látás- és hallásvizsgálat

-Havonta tisztasági szűrés

5

A fogászati szűrést az óvoda szervezi meg, lehetőség szerint a fogorvos látogat el az óvodába, mivel a szomszéd községben rendel és a gyermekek utaztatása körülményes lenne.

5.A pedagógusok által készített tárgyak foglalkozásokon való alkalmazása

Az óvodai foglalkozásokra, tevékenységekre bevihető eszközökre vonatkozóan, a védő-óvó előírásokat kell figyelembe vennünk. A pedagógus által készített eszközöknél figyelembe vesszük az "egészség- és munkavédelmi eszközök" – re vonatkozó előírásokat, a tárgyaknak megfelelő érintésvédelmi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

6.A gyermek jutalmazása és fegyelmezése (Knt.58.§(1)

A gyermeket a tőle elvárható jobb teljesítményéért jutalmazni kell.

A jutalmazás módjai: dicséret, buzdítás, bevonás tevékenységek előkészítésébe, simogatás, megerősítő pillantás, bátorítás, ösztönzés, példaként kiemelés, megbízatások adása.

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak., ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.

Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába.

A büntetés lehetséges formái:

-rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra

-balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása

-időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát.

IV: Egyéb szabályozások

1.Az óvodába járási kötelezettség

Az harmadik életévét betöltött gyermek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel napi 4 órában. A foglalkozások 8 és 12 óra között szervezettek. Amennyiben ezekről a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző felé.

2.A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai

Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.

Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás...) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől

6

írásban szükséges engedélyt kell kérni.

2.1.A távolmaradás kérésének rendje: A mulasztást igazoltnak kell tekinteni,

ha a szülő előzetesen személyesen, vagy telefonon bejelentette, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába.

ha a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja

ha a szülő írásos kérvényével (kikérő) aláírásával igazolja.

2.2.- A mulasztás következményeinek meghatározása

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

2.3.- Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés

Ha a gyermek igazolatlanul hiányzik, az óvodavezető (a nyilvántartások figyelembevételével) írásban hívja fel a szülő figyelmét gyermekének rendszeres óvodába járatására és hiányzás következményeire.

Ha egy nevelési évben 10 napnál többet mulaszt a gyermek, akkor az óvoda vezetője értesíti jegyzőt. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetését.

3.A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni.

Behozható tárgyak: kiscsoport: olyan személyes plüss kisállat, takaró, párna..., amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti.

Nem hozható be az óvodába: cumi, cumisüveg, otthoni játékok, mobil telefon, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.

V. Szülők az óvodában

1.A szülők jogai

A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. Segítenie kell a gyermek elhelyezését, ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek.

Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.( nyílt napok, ünnepélyek)

7

Az óvodai szülői szervezet (SZMK) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

2.A szülő kötelességei

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hároméves kortól..

Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

A szereplésre felkészített gyermeket a szülő köteles a megfelelő ruházatban az ünnepségekre elhozni és ezzel a szereplést biztosítani.

A szülőknek nincs joguk más gyermekét az óvoda területén fenyíteni, rendre utasítani. Panasz esetén forduljanak az óvónőkhöz.

Kirándulás alkalmával a szülő biztosítson gyermekének megfelelő öltözéket, ha szükséges gyógyszert az utazási betegség megelőzésére és megfelelő mennyiségű inni- és ennivalót, hátizsákba csomagolva, hogy ne zavarja az a közlekedésben

Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

3.A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;

Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyerekét érte esetleg sérelem.

4.A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös nevelőmunkát. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok:

szülői értekezletek,

munka délelőtt,

nyílt napok, nyitott ünnepek,

8

közös rendezvények,

fogadóórák (vezetői, óvónői),

az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!

Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás!

Pedagógiai munka az óvodában

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Az irodán bármikor elkérhető betekintésre az óvoda saját pedagógiai programja.

Nevelési alapelveink

Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt.

5.Az étkezi térítési díj befizetésének és lemondásának rendje

Az étkezési díjak befizetése minden hónap 15-ig történik, előre egy hónapra.

Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás).

A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a gyerek óvodai ellátása szüneteltethető, csak a foglalkozásokon való részvételre kötelezhető étkezés igénybevétele nélkül.

VI. A pedagógus az óvodában

1.A pedagógus kötelessége

-A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében és az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével.

-Kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.

-A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, működjön együtt a gyógypedagógussal, vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását elősegítse.

-Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését.

Mozdítsa elő a gyermekek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását és törekedjen azok betartatására.

-Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket.

-A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról.

-- A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: a munka – és balesetvédelmi előírások

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő- és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.

9

-A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletbe tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon.

-Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját a gyermekcsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a gyermekek tevékenységét.

-Vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.

-A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.

-Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az óvodai ünnepélyeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.

-Határidőre szerezze meg a kötelező minősítéseket.

-Őrizze meg a hivatali titkot.

-Hivatásához méltó magatartást tanúsítson.

-A gyermekek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.

-A kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásokra fordítsa.

2. A pedagógus joga

-Munkakörével összefüggésben megilleti a jog, hogy személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletbe tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.

-A pedagógiai program alapján az ismereteket, a nevelés-oktatás módszereit megválassza.

-Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermekeket.

-Jusson hozzá a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz.

-A nevelőtestület tagjaként vegyen részt a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

-Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, vegyen részt a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában.

-Az óvoda könyvtárán keresztül használatra kapja meg a munkájához szükséges szakkönyveket.

-Könyvtárakat, muzeális intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa.

-Az oktatási jogok biztosához forduljon.

VII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

Az óvoda bejáratának napközben 6.30 órától 16.30 óráig zárva tart, csak a gyermekek távozásának idejére nyitható ki.

A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodást, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg.

A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezető megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő tájékoztatók kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: a fenntartó engedélye alapján, az alapító okiratban megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával történhet, lehetőség van az épület egyes helyiségeinek hasznosítására.

10

Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén, és körzetében tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.

Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen.

A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolása az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a kijelölt faliújságon található.

Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.

Az intézményi óvó-védő előírások

Alapvető feladatunk a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében, hogy az ehhez szükséges feltételrendszert kialakítsuk, ellenőrizzük, javítsuk. Ennek érdekében:

-A gyerekek biztonságtudatos magatartásának kialakításáért az óvodai nevelési év kezdetén, valamint szükség szerint (séta, kirándulás) az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően fel kell készíteni a gyermekeket egészségük, testi épségük védelmére, az esetleges veszélyforrásokra, az elvárható magatartásra, betartandó szabályokra. A tájékoztatás hatására gyerekek ismerjék fel a számukra veszélyes tárgyakat, helyzeteket, hogy helyes viselkedéssel el tudják kerülni a sérülést, egészségkárosodást. Ennek tényét és tartalmát a csoportnaplóban kell feltüntetni.

-Az intézmény minden dolgozója köteles ügyelni a gyermekek testi épségére.

-A dajka felelős a helyiségek balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. A játszóudvar és eszközeinek rendszeres ellenőrzéséért.

-A berendezések hibáját a dolgozó köteles az óvodavezető tudomására hozni és a hibás eszközt javításra vagy selejtezésre leadni.

-Baleseti veszélyforrások megszüntetése, jelentése a vezetésnek minden munkatárs feladata.(mérgező növények, gombák, gyógyszerek stb.)

-A gyerekek számára veszélyes anyagokat csak jól zárható helyen szabad tárolni.

-Balesetveszélyes tevékenységet csak a gyermekek távollétében lehet végezni (pl.fűnyírás, porszívózás) illetve fokozott óvatossággal (pl. meleg étel szállítása, kiosztása)

-Séta, kirándulás alkalmával a pedagógus köteles előzetesen felmérni a területen esetleges baleseti forrásokat.

-Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt kísérőről.

(10 gyermek / felnőtt)

-Balesetveszélyes eszközökkel csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett tevékenykedhetnek a gyerekek (pl. olló, bot, kötél, tű)

-Csak az előírásoknak megfelelő, megfelelőségi jellel ellátott játékokat lehet vásárolni. A pedagógus köteles használat előtt a játékon levő feliratot, használati utasítást elolvasni.

-A pedagógusok által készített és az intézménybe behozott eszközöknek (szemléltető eszköz, játék stb.) is meg kell felelniük a biztonsági, egészségügyi előírásoknak.

-Az óvoda tálaló-konyhájában csak az a személy tartózkodhat, akinek van érvényes egészségügyi alkalmassági könyve.

-A csoportszobába a szülő, nagyszülő csak engedélyezett, előre egyeztetett alkalmakkor tartózkodhat. (nyílt nap,nyílt ünnepélyek, munkadélutánok stb.)

-Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesítenie kell. A

11

további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, a tisztaságra. Az óvoda orvosát erről a tényről értesíteni kell.

-Az elsősegélynyújtó láda legyen folyamatosan jól felszerelt és könnyen elérhető mindenki által ismert- helyen.

-Az óvoda egész területén, még az óvoda előtti utca szakaszon is tilos a dohányzás!

A védő- óvó intézkedések gyerekekre, óvodai dolgozókra, az óvodában megforduló felnőttekre is vonatkoznak. A védő - óvó intézkedésekről tájékoztatjuk a szülőket is.

Könyvtárhasználat

Óvodánk könyvtára a nevelői szobában került elhelyezésre. Könyvtárunk könyveit csak az óvoda dolgozói forgathatják a meghatározott szabályok szerint.

A nevelői szobában más értékes tárgyak is elhelyezésre kerültek, (számítógép,

CD lejátszó) így a szobát zárva tartjuk. A kulcs a dolgozók által jól hozzáférhető helyen van, a helyiségből való távozáskor mindenki köteles bezárni maga után.

VIII. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

szóbeli dicséret négyszemközt

szóbeli dicséret a csoporttársak előtt

szóbeli dicséret a szülő jelenlétében

A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot.

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

szóbeli figyelmeztetés

határozott tiltás

leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés

bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás

bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás

a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei

Következetesség,

Rendszeresség,

Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni,

A pedagógiai programunkban megfogalmazott bátorító nevelés elveinek használata:

A felnőtt próbálja megérteni elsősorban érzelmileg a gyermeket

Parancsolás helyett igyekezzen kérni

A gyermek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások kialakításába

A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala

A felnőtt a gyermek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok pontos megjelölésével. Többszöri határátlépéssel vezessen be konzekvenciákat

A felnőtt alakítsa ki a közösségi élet szabályait, legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást követően eredménytelennek érzi módszereit

A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a közösség más tagjaihoz is kapcsolódjanak

12

A felnőtt nevelje a gyermek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása során. A konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa meg, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről, úgy hogy a gyermek felelősségérzete erősödjön

A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakulhasson. A bátortalan Gyermekek nevelésekor örüljön a kisebb előrelépéseknek, fejlődésnek

Az agresszív gyermek ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül. A negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni szükséges

A felnőtt – gyermek kommunikációjában világos egyértelmű konstruktív beszédhelyzet jelenjen meg a kívánság és az elvárás megnevezésével. A kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, és a kompromisszumkeresés. Mellőzendő a megbántás, a hibáztatás, a kritizálás a gyakori bírálgatás, a kioktatás, a kiabálás, a panaszkodás, a prédikálás

A gyermek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme bizalomelőlege és az a szemlélet, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít elviselni

Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló döntéseket hozhassanak és a változásra képessé váljanak. A felnőtt jelezze örömével a dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat

A felnőtt használja a humort a szeretetkapcsolat kialakításához

IX. A gyermekek nagyobb csoportjának/közösségeinek minősül:

az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,

az egyes telephelyeken az intézményegység létszámának 25 százaléka,

intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.

X. A házirend nyilvánossága, megismerése

Az SZMSZ mellett a Házirendet is az óvoda nyilvánosságra hozza, valamint egy példányát a gyermekét beíratott szülő részére betekintésre átad.

A házirend nyilvánosságra hozatala a Szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.

XI. Záró rendelkezések

A házirend a Nevelő Testület jóváhagyása után 2018.09.01. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülők munkaközössége.

A házirend elkészítéséről és közzétételéről, mint óvodavezető gondoskodom.

Taktabáj, 2018. 09.01.

Juhász Györgyné

 

óvodavezető

13

A házirend mellékletei: 1.sz. Hetirend 2.sz. Napirend

3. sz. Munkaköri leírások

IX. Legitimációs záradék

1.Elfogadó határozat

A intézmény Nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és elfogadta.

Taktabáj, 2018.08.30.

P.H.

Juhász Györgyné óvodavezető

Jelen házirendet véleményezte a Szülői Munkaközösség:

Taktabáj, 2018.08.31.

a Szülői Munkaközösség vezetője

Jelen házirendet véleményezte a fenntartó

Taktabáj, 2018………………………

fenntartó képviselője

14